Poaka Place

Poaka Place 2003

Photos taken for real estate purposes