Rata Street

Rata Street 2003

Photos taken for real estate purposes